องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
27
ผู้เข้าชมเดือนนี้
840
ผู้เข้าชมทั้งหมด
61411
 
ติดต่อ อบต.บ้านดง :สำนักปลัด ,กองช่าง, กองคลัง 043-306-865 :กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 043-306-864 : ป้องกันฯ บ้านดง (กู้ชีพ)043-306-863
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) ประจำปี ๒๕๖๑
ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศจาก อบต. ทั้งหมด
นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๓ ปี ของอ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง จัดทำแผนการจัดหา...
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านกุ...
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน...
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านหนองแต้ หมู่ 5
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 (ร้านโสแจ...
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดง หมู่ที่ 2 (บ้านดง-บ้านกุด...
จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน : นายก อบต.บ้านดง
นายนิติธร ชาญวิรัตน์ : ปลัด อบต.บ้านดง
ร้องทุกข์สมุดเยี่ยมกระดานสนทนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลที่พัก
สถานที่ควรรู้
ข้อมูลทั้งหมด
การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง...
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติประชารัฐ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติประชารัฐ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิ...
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชา...