องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน ITA ประจำปี 2562
รายงานการเงินประจำเดือน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
91
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1990
ผู้เข้าชมทั้งหมด
217657
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ...เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่๑/๒๕๖๔
 
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดภาษีป้าย 2563 กำหนดรับชำระภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม ของทุกปี
 
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัมฯาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2563
 
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจำปี 2563
 
สายด่วนผู้บริหาร
 
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน(งบแสดงฐานะการเงิน) อบต.บ้านดง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
 
ประกาศ...เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
ประกาศ...เรื่อง การปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๒ ชมรมคนรักสุขภาพ อบต.บ้านดงร่วมโครงการคนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน ๑๑๐วัน ๑๐ ล้านกิโลเมตร มีกิจกรรมตรวจสุขภาพโดย สสอ.อุบลรัตน์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น.เป็นต้นไป นำโดย ท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านปลัดสุพล บาอุ้ย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านดง
 
อบต.บ้านดง ร่วมกับชุมชนดำเนินการโครงการ big cleaning day
 
เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา ปิด - เปิด ไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวถนนทางหลวงหมายเลข 2109(อุบลรัตน์ - โนนสัง)
 
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินปี 61
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี61
 
ประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญร่วม "โครงการสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอากาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"
 
รายงานผลการดำเนินการครึ่งปีงบประมาณ
 
รายงานผลการปฏิบัติโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
 
ขออนุมัติแผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ขออนุมัติโครงการออกน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
 
ประชุมจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ สถานีสูบน้ำบ้านคำปลาหลาย
 
รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ น.ส.ณัฐสุดา คุณประเสริฐ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 14
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในการประเมิน ITA ประจำปี 2562
 
ประกาศการริบเงินหลักประกันสัญญา
 
โครงการทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดโนนทัน บ้านห้วยทราย หมู่ที่๗,๑๔ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ ฯ 2561
 
การออกรับบริการชำระภาษีและค่าะรรมเนียมเก็บขนขยะมุลฝอย ปี 2561
 
การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ปี 2561
 
การยื่นแบบและชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 2561
 
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี 61
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 2561
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 2561
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ 2561
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2561
 
แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจ 2561
 
แจ้งกำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี 2561
 
ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) ประจำปี ๒๕๖๑
ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) ประจำปี ๒๕๖๑
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
 
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง คำแนะนำการชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
 
คำแนะนำการชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
 
ขั้นตอนปฏิบัติภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย
 
ขั้นตอนการปฏิบัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๐
 
เรื่อง แจ้งกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
 
เรื่อง แจ้งกำหนดยื่นแบบแสดงงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
เรื่อง ขอให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
 
เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐
 
เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐
 
เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐
 
เรื่อง การออกรับบริการชระภาษีและค่าธรรมเนียมเก็ยขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐
 
เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ค่า ประจำปี ๒๕๖๐
 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานและเจ้าพนักงานสำรวจ
 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน
 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่
 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธาณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
ประกาศเรื่อง ผลการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบและระบียบเกี่ยวกับการสอบ
 
ประกาศเรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
 
เรื่อง สรุปผลการกำหนดรคากลางค่าโครงการปรับปรุงติดมุ้งลวดประตู-หน้าต่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๕
 
เรื่อง สรุปผลการกำหนดรคากลางค่าโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบสระน้ำ (ภายในบริเวณโรงเรียน)
 
เรื่อง สรุปผลการกำหนดรคากลางค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมมู่บ้าน สายบ้านดง หมู่ที่๒ (สายเชื่อมถนน ค.ส.ล. ทางเข้าหมู่บ้าน)
 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ (โครงการก่อสร้าง รั้ว ห้องน้ำ-ห้องส้วม เสาธง ศูนพัฒนาเด็กเล็กหนองแต้ หมู่ที่ ๕)
 
ราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง (ศูนย์บ้านหนองแต้) บ้านหนองแต้หมู่ที่ ๕
 
ราคากลางก่อสร้างภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ หมุู่ 5
 
ประกาศสอบราคาก่อสร้างภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้
ประกาศสอบราคาก่อสร้างภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้
 
กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องศูนย์ข่าวสารฯ อำเภออุบลรัตน์ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องศูนย์ข่าวสารฯ อำเภออุบลรัตน์ ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างรั้ว บ้านภูพาน และโครงการซื้อสื่อการเรียนการสอน บ้านดง
 
เรื่อง ขอส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้งระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ และโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านขุนด่านหมู่ที่๑

 
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ ๑๕ (ซอยบ้านนายไกรสิทธิ์คำโมง)
 
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ ๑๕ (ซอยบ้านนางบำเพ็ญ ชาวัตร)
 
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านนายนิรุตย์ ใจงาม)
 
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ (ซอยข้างโรงดรียนบ้านห้วยทราย)
 
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านบ่อ หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนายวิชาญ แก้วมาตย์)
 
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดง หมู่ที่ ๓ (ซอยข้างวัดใหม่โพธิ์งาม)
 
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายถวิล นิวงษา)
 
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๘ วัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันหยุดราชการ (เสาร์ – อาทิตย์)
 
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านบ่อกลาง หมู่ที่ ๑๓ (ซอยบ้านนางจำปี แก้วมาตย์)
 
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านบ่อเหนือ หมู่ที่ ๑๒ (ซอยลานมัน)
 
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านคำปลาหลาย หมู่ที่ ๙ (ซอยตรงข้าม ซอยบ้านนายมาร์ติน)
 
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านขุนด่าน หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านนายสุพจน์)
 
ประกาศ....เรื่อง ผลการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
ประกาศ....เรื่อง เลื่อนการสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
ประกาศ....เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อนเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประกาศ....เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อนเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 
ประกาศ....เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 
เรื่อง....ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
 
ประกาศ....เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
เรื่อง....ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.พร้อมประตูทางเข้า คพด.บ้านทรัพย์ภูพาน
 
เรื่อง....ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เสนอราคา ก่อสร้างระบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
ประกาศ....เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
ประกาศ.....เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเลื่อนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่สูงขึ้น
 
ประกาศ....เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขัอเสนอมีสิทธิได้รับการคัดเลือก ประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘
 
ประกาศ....เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
 
ประกาศ....เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ ๘
 
ประกาศ....เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ ๑๔
 
ประกาศ....เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๖
 
ประกาศ....เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดง หมู่ที่ ๓
 
ประกาศ....เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง
 
ประกาศ....เรื่อง รายงานขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง โดยวิธีสอบราคา
 
ประกาศ....เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประกาศ....เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
 
ประกาศ...เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
ประกาศ...เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานระดับ ๓
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานระดับ ๓
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๓
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๓
 
ประกาศ...เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
ประกาศ...เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

 
ประกาศ....เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
ประกาศ....เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
 
เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ วันศุกร์ที่๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ วันศุกร์ที่๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ นักวิชาการพัสดุ
 
กำหนดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
กำหนดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
 
การยื่นแบบและชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2556
การยื่นแบบและชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2556
 
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 
ขอเชิญ ชาวตำบลบ้านดง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๕ ในวันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ขอเชิญ ชาวตำบลบ้านดง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๕ ในวันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการพัสดุ
 
ประชาสัมพันธ์เพื่อออกสำรวจประเมินที่ดินใหม่
ประชาสัมพันธ์เพื่อออกสำรวจประเมินที่ดินใหม่
 
โครงการช่วยภัยหนาว บริษัทกระทิงแดง สู่ อบต.บ้านดง
โครงการช่วยภัยหนาว บริษัทกระทิงแดง สู่ อบต.บ้านดง
 
ประกาศรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงาน(นักวิชาการพัสดุ) วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
ประกาศรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงาน(นักวิชาการพัสดุ) วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงร่วมกิจกรรรมตักบาตรเทโว วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงร่วมกิจกรรรมตักบาตรเทโว วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
 
แจ้งการตรวจประเมินรับรองมาตราฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งการตรวจประเมินรับรองมาตราฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น