องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
99
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1998
ผู้เข้าชมทั้งหมด
217665
 
กิจกรรม
 
ประชุมระดมสมอง อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ( พชอ. อุบลรัตน์)
 
วันนี้ช่วงเช้า ประชุมระดมสมอง อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ( พชอ. อุบลรัตน์)  ในประเด็น สิ่งแวดล้อมดี (การจัดการขยะที่ต้นทาง)
และ FOOD BANK (ธนาคารอาหารครัวเรือน) ณห้องประชุมอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
โดย นายทรงวุฒิ พิศพล เลขานุการอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการจัดการขยะอำเภออุบลรัตน์
 
๒๙ มี.ค.๒๕๖๔