องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
88
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1987
ผู้เข้าชมทั้งหมด
217654
 
กิจกรรม
 
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์รวมของหมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7
 
ได้รับเกียรติจากท่านกิตติพงษ์  ชูศรียิ่ง ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภออุบลรัตน์ เป็นประธานในพิธี ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯทุกหมู่บ้าน คณะครูนักเรียน เข้าร่วมจำนวนมาก จากนั้น                                                           
-พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พร้อมภาคีเครือข่ายขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม                   
มอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป/ขยะรีไซเคิล การประกวดคำขวัญ การประกวดชุมชนสะอาดฯ
 
-กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชน เลี่ยงโฟม ลดพลาสติก หยุดมลพิษ ชีวิตสดใส
ภายใต้ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ในวัน ศุกร์  ที่ 26 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2564  ณ ศาลาประชาคมหนองหว้า บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7
ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น   ชนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ประสานงานโครงการฯ/ผู้ให้ข้อมูล