องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
82
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1981
ผู้เข้าชมทั้งหมด
217648
 
แผนงานและงบประมาณ
 
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (แบบ ปค.4)
 
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561)
 
เรื่องแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
เรื่องรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี รอบเดือน ตุลาคม 2561
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ณ วันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ณ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
 
เรื่องแผนการป้องกันการทุจริต 3 ปี พ.ศ. 2562-2564 อบต.บ้านดง
 
รายงานแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง 2561
 
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)ประจำปี 2561 รอบเดือน เมษายน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
 
เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐