องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
98
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1997
ผู้เข้าชมทั้งหมด
217664
 
ประกาศจาก อบต.
 
ประกาศ...เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
 
ประกาศ...เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
ประกาศ...เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่๑/๒๕๖๔
 
ประกาศ...เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
ประกาศ...เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2561
 
ประกาศ...เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ประกาศ...เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ประกาศ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่12/2563
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
มอบหมายงานในหน้าที่ปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 26
 
มอบหมายงานในหน้าที่ปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
แผนจัดการองค์ความรู้ KM action plan
 
แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิณและเจ้าพนักงานสำรวจ
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562
 
ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2562
 
ประกาศ การยื่นแบบและชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปี 2562
 
ประกาศ การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562
 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
 
ประกาศ ออกรับบริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปี 2562
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ว่าด้วยจรรยาข้าราชส่วนท้องถิ่น
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ว่าด้วยจรรยาข้าราชส่วนท้องถิ่น
 
นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส
นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส
 
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗