องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
130
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1121
ผู้เข้าชมทั้งหมด
191428
 
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
 
เปิดเผยราคากลาง ปีงบประมาณ 2561
 
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7(สองข้างทาง บริเวณข้างวัดโนนทัน)
 
ราคากลางเรื่อง จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
 
ราคากลางเรื่อง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน
 
ราคากลางเรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ
 
ราคากลางเรื่อง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11
 
ราคากลางเรื่อง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยทรายเหนือ(ซอยโสแจ้ง เชื่อมต่อถนน ค.ส.ล.เดิม)หมู่ที่ 14
 
ราคากลางเรื่อง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้(สายหลังบ้าน นายโกสิน สุรพล)หมู่ที่ 6
 
ราคากลางเรื่อง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้(สายเรียบลำน้ำพอง)หมู่ที่ 5
 
ราคากลางเรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 15
 
ราคากลาง เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2,3,11
 
ราคากลาง เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบ่อเหนือ
 
ราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแต้
 
ราคากลาง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง