องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
121
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1112
ผู้เข้าชมทั้งหมด
191419
 
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
 
เปิดเผยราคากลาง ปีงบประมาณ 2562
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14(จากบ้านนางมลิวรรณ พรมโคตร ถึงหน้าบ้านนางสำราญ ภูวงษ์)
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8(แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 4003-หน้าโรงเรียน)
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1(ซอยบ้านนางรจนา จันทร์โสม ถึงบ้านนายลำดา จิตวิขาม
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 15 (แยกทางหลวงชนบท หมายเลข 4003 - ทางไปโรงสูบฯ)
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายบ้านดง หมู่ที่ 2
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ.ห้วยทรายเหนือ ม.14
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านบ่อ,บ้านบ่อกลาง หมู่ที่ 4,13 (ซอยวัดป่าพุทธภูมิ) ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. บ้านคำปลาหลาย ม.9
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองผักแว่น หมู่ 11
 
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5
 
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดง หมู่ที่3
 
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11
 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อกลาง หมู่ที่13
 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อ หมู่ 4
 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตรที่ชำรุดเสียหาย สายบ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 (สายแยกทางหลวงหมายเลข 2146 -เชื่อมทางขึ้นเขาขาดสนามไดร์กอร์ฟ)
 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตรที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมลงท่อระบายน้ำ) สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่7 (สามแยกบ้านนายสมศักดิ์ เหล่าภักดี -นานายทองปลิว มันชะมุกต์)
 
โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.สายบ้านดง หมู่ที่ 3(เชื่อมถนน ค.ส.ล.เดิม บริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้าน ทางเข้าวัดบึงไทร-แยกทางไปบ้านบ่อ)
 
โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.สายบ้านบ่อ หมู่ 4(ซอยเชื่อมถนน ค.ส.ล.เดิม ซอยหนองกระโดน)
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านหนองแต้ ม.6 (ถนนสายรอบหมู่บ้าน ถึงทางแยกเข้าหมู่บ้านหนองแต้)
 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุดเชียงมี ม.15 (ซอยบ้านนายทองสุข สอนเสนา ถึงโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า)
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านทรัพย์ภูพาน ม.10 (เส้นหลังหมู่บ้าน)
 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านขุนด่าน ม.1 (ซอยบ้านนายพลตรี เค้ามากถึงบ้านกุดกระหนวด)
 
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านกุดเชียงมี ม.15 (แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 4003 - ทางไปโรงสูบฯ)
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านห้วยทรายเหนือ ม.14 (ซอยเชื่อมต่อถนน ค.ส.ล.เดิมบ้านนายสมพงษ์ สุต้น - ทางไปบ่อขยะ)
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่8,15 (เชื่อมต่อถนน ค.ส.ล.เดิม สายบ้านกุดเชียงมี - บ้านดง)
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ถนนคอรกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดง (เชื่อมต่อถนน ค.ส.ล.เดิม สายบ้านดง - บ้านกุดเชียงมี)หมู่ที่ 2,3
 
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยทรายหมู่ที่7
 
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุดเชียงมี ม.8
 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางเข้าพื้นที่การเกษตร ที่ชำรุดเสียหาย