องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
126
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1117
ผู้เข้าชมทั้งหมด
191424
 
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
 
เปิดเผยราคากลาง ปีงบประมาณ 2563
 
รายงานผลและขอความเห็นชอบการใช้ราคากลางดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขุนด่าน ม.1 (สายบ้านขุนด่านเชื่อมบ้านทรัพย์ภูพาน)
 
รายงานผลและขอความเห็นชอบการใช้ราคากลางดำเนินสายบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 (สายแยกทางหลวงหมายเลข 4049 บ้านทรัพย์ภูพาน-บ้านขุนด่าน)
 
สรุปโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6 (เชื่อต่อถนน ค.ส.ล. เดิม สายข้างโรงเรียนบ้านหนองแต้)
 
สรุปโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านดง - กุดเชียงมี(เชื่อมต่อถนนสาย ค.ส.ล. เดิม)
 
สรุปโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านขุนด่าน หมู่ที่ ๑ (ซอยหลังวัดอุตสาหะ)
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านดง – บ้านกุดเชียงมี ( เชื่อมต่อถนน ค.ส.ล. เดิม )
 
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น