ส่วนราชการ  |  ผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา  |  สำนักงานปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
นายโกสิน  รัฐวร : ประธานสภา              องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นายโกสิน รัฐวร
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นายประชิด  สิงห์น้อย : รองประธานสภา           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นายประชิด สิงห์น้อย
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นายสุระพล วะมะพุทธา : สมาชิกสภา อบต. ม. 1
นายสุระพล วะมะพุทธา
สมาชิกสภา อบต. ม. 1
นายเอกราช เพ็งพิทักษ์ : สมาชิกสภา อบต. ม. 1
นายเอกราช เพ็งพิทักษ์
สมาชิกสภา อบต. ม. 1
นายบัวพัด ชาริดา : สมาชิกสภา อบต. ม. 2
นายบัวพัด ชาริดา
สมาชิกสภา อบต. ม. 2
นายสำรวย ฐานะ : สมาชิกสภา อบต. ม. 2
นายสำรวย ฐานะ
สมาชิกสภา อบต. ม. 2
นางบัวพอง สีที : สมาชิกสภา อบต. ม. 3
นางบัวพอง สีที
สมาชิกสภา อบต. ม. 3
นายสุวิทย์ สังฆะสี : สมาชิกสภา อบต. ม. 3
นายสุวิทย์ สังฆะสี
สมาชิกสภา อบต. ม. 3
นายแดนชัย ศรีพรรณ์ : สมาชิกสภา อบต. ม. 4
นายแดนชัย ศรีพรรณ์
สมาชิกสภา อบต. ม. 4
นายอุทัย คำโมง : สมาชิกสภา อบต. ม. 5
นายอุทัย คำโมง
สมาชิกสภา อบต. ม. 5
นายเบิ้ม แก้วมาตร : สมาชิกสภา อบต. ม. 5
นายเบิ้ม แก้วมาตร
สมาชิกสภา อบต. ม. 5
นายเกียรติศักดิ์ ไชยศรี : สมาชิกสภา อบต. ม. 6
นายเกียรติศักดิ์ ไชยศรี
สมาชิกสภา อบต. ม. 6
ว่าง : สมาชิกสภา อบต. ม. 6
ว่าง
สมาชิกสภา อบต. ม. 6
นางชนิทดาพร ไวคำ : สมาชิกสภา อบต. ม. 7
นางชนิทดาพร ไวคำ
สมาชิกสภา อบต. ม. 7
นายทองสา ดวงสมร : สมาชิกสภา อบต. ม. 7
นายทองสา ดวงสมร
สมาชิกสภา อบต. ม. 7
นายบุญเกิด หีบแก้ว : สมาชิกสภา อบต. ม. 9
นายบุญเกิด หีบแก้ว
สมาชิกสภา อบต. ม. 9
นายต้อม น้อยชัย : สมาชิกสภา อบต. ม. 11
นายต้อม น้อยชัย
สมาชิกสภา อบต. ม. 11
นายขุนทอง เรืองเจริญ : สมาชิกสภา อบต. ม. 11
นายขุนทอง เรืองเจริญ
สมาชิกสภา อบต. ม. 11
นายมนตรี แก้วมาตย์ : สมาชิกสภา อบต. ม. 12
นายมนตรี แก้วมาตย์
สมาชิกสภา อบต. ม. 12
นายเกชา พิมทุมมา : สมาชิกสภา อบต. ม. 12
นายเกชา พิมทุมมา
สมาชิกสภา อบต. ม. 12
นายสำลี แก้วมาตย์ : สมาชิกสภา อบต. ม. 13
นายสำลี แก้วมาตย์
สมาชิกสภา อบต. ม. 13
นายคณิง จุ้มใหญ่ : สมาชิกสภา อบต. ม. 13
นายคณิง จุ้มใหญ่
สมาชิกสภา อบต. ม. 13
นายเถิง หลงนุชาติ : สมาชิกสภา อบต. ม. 14
นายเถิง หลงนุชาติ
สมาชิกสภา อบต. ม. 14
นายธวัชชัย ภิญโญภัญ : สมาชิกสภา อบต. ม. 14
นายธวัชชัย ภิญโญภัญ
สมาชิกสภา อบต. ม. 14
- : สมาชิกสภา อบต. ม. 15
-
สมาชิกสภา อบต. ม. 15
นายวัชระ โนนสา : สมาชิกสภา อบต. ม. 15
นายวัชระ โนนสา
สมาชิกสภา อบต. ม. 15