ส่วนราชการ  |  ผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา  |  สำนักงานปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
นายอนันต์ จันทะเขต : หัวหน้าสำนักปลัด
นายอนันต์ จันทะเขต
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวพรวิลัย สรรพอาษา : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพรวิลัย สรรพอาษา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางเมล็ด ทัพซ้าย : นักวิเคราะห์นโยบาย       และแผนปฏิบัติการ
นางเมล็ด ทัพซ้าย
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นายนิรุทธ์ คเณสุข : เจ้าพนักงานป้องกัน       และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายนิรุทธ์ คเณสุข
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายธวัชชัย สาจันทึก : นิติกรปฏิบัติการ
นายธวัชชัย สาจันทึก
นิติกรปฏิบัติการ
นายนิธิทัศน์ น้อยพาลี : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายนิธิทัศน์ น้อยพาลี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายกรวีร์ นามวงค์ : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายกรวีร์ นามวงค์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเนตรนภา วิเชียร์ดี : นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวเนตรนภา วิเชียร์ดี
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายสมประสงค์ แสงลี : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายสมประสงค์ แสงลี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสุชาดา  ป้องจันทร์ : นักพัฒนาชุมชน
นางสุชาดา ป้องจันทร์
นักพัฒนาชุมชน
นายศักดิ์ชัย ก้อมชัยภูมิ : พนักงานขับรถยนต์
นายศักดิ์ชัย ก้อมชัยภูมิ
พนักงานขับรถยนต์
นายทรงวุฒิ  พิศพล : ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นายทรงวุฒิ พิศพล
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นายสุพล สาราษฎร์ : คนงานทั่วไป
นายสุพล สาราษฎร์
คนงานทั่วไป
นางสาวภัทราวรรณ  รัฐวร : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวภัทราวรรณ รัฐวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายชาชาญ ก้อมชัยภูมิ : นักการภารโรง
นายชาชาญ ก้อมชัยภูมิ
นักการภารโรง
นายพิบูลย์ ผดุงโภคสูริย์ : แม่บ้าน
นายพิบูลย์ ผดุงโภคสูริย์
แม่บ้าน