ส่วนราชการ  |  ผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา  |  สำนักงานปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
นายศิริศักดิ์  อินสา : ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศิริศักดิ์ อินสา
ผู้อำนวยการกองช่าง
- : นายช่างโยธา
-
นายช่างโยธา
- : นายช่างโยธา
-
นายช่างโยธา
- : นายช่างโยธา
-
นายช่างโยธา
นางสาวสุวรรณี คลังกลาง : ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวสุวรรณี คลังกลาง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
- : ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
-
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอรรถวัต อดทน : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอรรถวัต อดทน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายกจร ดีสร้อย : พนักงานสูบน้ำ
นายกจร ดีสร้อย
พนักงานสูบน้ำ
นายนัฐพงษ์  พิมพุฒ : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนัฐพงษ์ พิมพุฒ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายคำใส พิมพุฒ : พนักงานสูบน้ำ
นายคำใส พิมพุฒ
พนักงานสูบน้ำ