ส่วนราชการ  |  ผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา  |  สำนักงานปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ดาบตำรวจพิชิต วารีศรี : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดาบตำรวจพิชิต วารีศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบุญเกิด พานโคตร : เลขานุการนายก อบต.บ้านดง
นายบุญเกิด พานโคตร
เลขานุการนายก อบต.บ้านดง
นางสมพิต ศรีแนน : รองนายก อบต.บ้านดง
นางสมพิต ศรีแนน
รองนายก อบต.บ้านดง
- : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวปราณิสา ไทยโคกสี : ผู้อำนวยการกองการศึกษา     ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวปราณิสา ไทยโคกสี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
นายกฤษณะ วรรณศรี : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายกฤษณะ วรรณศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางฉวีวรรณ ฤทธิลัน : ครู ชำนาญการ รักษาราชการแทน   หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง
นางฉวีวรรณ ฤทธิลัน
ครู ชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง
นายภาคิน วันละพงษ์ : ครู อันดับ คศ.๑ รักษาราชการแทน  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง
นายภาคิน วันละพงษ์
ครู อันดับ คศ.๑ รักษาราชการแทน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง
นายภรัชวัชร์ กมลชัยธิติ์ธรา : นักสันทนาการปฏิบัติการ
นายภรัชวัชร์ กมลชัยธิติ์ธรา
นักสันทนาการปฏิบัติการ
นางสาวจุลจิลา แก้วมาตย์   : ครู อันดับ คศ.๑
นางสาวจุลจิลา แก้วมาตย์
ครู อันดับ คศ.๑
นางกระบวน ไชยศรี : ครู ชำนาญการ
นางกระบวน ไชยศรี
ครู ชำนาญการ
นางสาวเปรมฤดี ตรีศรี : ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเปรมฤดี ตรีศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุไรรัตน์ ศิริสุทโท : ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุไรรัตน์ ศิริสุทโท
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุดมพร วงศ์แสน  : ผู้ดูแลเด็ก
นางอุดมพร วงศ์แสน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปารียา ชนะการี : เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปารียา ชนะการี
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววนิดา แสงหา : ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววนิดา แสงหา
ผู้ดูแลเด็ก
นางเบญจมาศ สายอ่อนตา : ผู้ดูแลเด็ก
นางเบญจมาศ สายอ่อนตา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรพินท์ ฐานะ : ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรพินท์ ฐานะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนุสรา คำโมง : ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนุสรา คำโมง
ผู้ดูแลเด็ก
นางชลนี ไชยวาสน์ : ผู้ดูแลเด็ก
นางชลนี ไชยวาสน์
ผู้ดูแลเด็ก
นายยุทธศักดิ์ โครวัตร : ผช.จนท.ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
นายยุทธศักดิ์ โครวัตร
ผช.จนท.ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
นางสาวทัศวรรณ คลังกลาง : ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทัศวรรณ คลังกลาง
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นายเด่นชัย นารินนทร์ : พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำ ศพด.ตำบลบ้านดง
นายเด่นชัย นารินนทร์
พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำ
ศพด.ตำบลบ้านดง
นางสาววราภรณ์ วะเกตุแก้ว : ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ วะเกตุแก้ว
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางจินดา สมมาตย์ : แม่บ้าน             ประจำ ศพด.ตำบลบ้านดง
นางจินดา สมมาตย์
แม่บ้าน
ประจำ ศพด.ตำบลบ้านดง
นายสมชาย โคตรสีกุล : นักการภารโรง                ประจำ ศพด.ตำบลบ้านดง
นายสมชาย โคตรสีกุล
นักการภารโรง
ประจำ ศพด.ตำบลบ้านดง
นายวิเชียร คำโมง : พนักงานรักษาความปลอดภัย             ประจำ ศพด.บ้านหนองแต้ฯ
นายวิเชียร คำโมง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ประจำ ศพด.บ้านหนองแต้ฯ
นางสมยง บึงลี : แม่บ้าน            ประจำ ศพด.บ้านหนองแต้ฯ
นางสมยง บึงลี
แม่บ้าน
ประจำ ศพด.บ้านหนองแต้ฯ
นายอนนท์ เจริณคูณ : นักการภารโรง                  ประจำ ศพด.บ้านหนองแต้ฯ
นายอนนท์ เจริณคูณ
นักการภารโรง
ประจำ ศพด.บ้านหนองแต้ฯ