ส่วนราชการ  |  ผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา  |  สำนักงานปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
- : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอนันต์ จันทะเขต : หัวหน้าสำนักปลัด
นายอนันต์ จันทะเขต
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวธิชาภรณ์ นามวงษา : ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวธิชาภรณ์ นามวงษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายศิริศักดิ์ อินสา : ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศิริศักดิ์ อินสา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวปราณิสา  ไทยโคกสี : ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวปราณิสา ไทยโคกสี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม